Trening „Monitoring lokalnog registra izvora zagađivanja„ za GeenIST mrežu

Pravna lica i preduzetnici čije aktivnosti dovode do zagađivanja životne sredine u smislu emisija zagađujućih materija u vazduh, vode i tlo, kao i generisanja otpada, i imaju kapacitete veće od prikazanih, u obavezi su da postupaju u skladu sa Pravilnikom o metodologiji za izradu Nacionalnog i Lokalnog registra izvora zagađivanja, kao i metodologiji za vrste, načine i rokove prikupljanja podataka. Nacionalni i Lokalni registri izvora zagađivanja sadrže sistematizovane podatke o izvorima zagađivanja, vrstama, količinama, načinu i mestu ispuštanja zagađujućih materija u vazduh, vode i zemljište, kao i o količinama, vrsti, sastavu i načinu tretmana i odlaganja otpada.

Održanim treningom ojačani su kapaciteti članova i članica GeenIST mreže za praćenje lokalnih registra zagađivača.