Ulična akcija Zaječar

U okviru projekta „Životna sredina-budućnost i izazovi održivog razvoja jugoistočne Srbije“ sa gradjanima Zaječara razgovarali smo o Poglavlju 27 i šta su to pregovaračka Poglavlja.

Odličan odaziv i interesovanje građana Zaječara posebno je bilo iskazano za pitanje životne sredie. Razgovarali smo sa građanima o potrebi da se ista čuva i štiti kroz primenu usvojenih Zakona i veće aktivno učešće građana, o problemi koje njhov grad ima i razlozima koji su do toga doveli.