Kodeks upravljanja

ao organizacija civilnog društva koja teži da bude efikasna i odgovorna bićemo jasni i otvoreni u pogledu svog rada i svesni svoje društvene odgovornosti. Naročito:
 • Jasno ćemo saopštiti svoj cilj i nastojati da on uvek bude primeren tekućim uslovima:
 • Bićemo određeni u pogledu potreba koje nameravamo da zadovoljimo i načina na koji ćemo to postići;
 • Efikasno ćemo usmeravati resurse i njima upravljati i radićemo ono što smo rekli da ćemo raditi;
 • Vrednovaćemo uspešnost svog rada, poboljšavaćemo radni učinak i reagovati na prigovore pošteno i bez odlaganja;
 • Dogovorićemo se o načinu na koji ćemo ispuniti svoje dužnosti i o tome obavestiti sve one pred kojima smo odgovorni;
 • Bićemo jasni u pogledu standarda kojih ćemo se pridržavati u radu;
 • Bićemo otvoreni u pogledu aranžmana koji će uključivati naše korisnike/ce;
 • Imaćemo sistematičan i otvoren proces imenovanja članova/ca našeg upravljačkog tela;
 • Izložićemo ulogu i odgovornosti članova/ca našeg upravljačkog tela;
 • Imaćemo jasne aranžmane za angažovanje i obuku volontera/ki;
 • Postaraćemo se da u našoj poslovnoj politici i praksi ne bude diskriminacije i da one za posledicu nemaju ni druge vidove nepravičnog ophođenja/postupanja;
 • Imaćemo otvoreno osoblje, nagradićemo ga pravično i bićemo dobri poslodavci.