POZIV ZA POSLODAVCE ”Zaposleni po meri vašeg biznisa“

 

 

Projekat E2E objavio je novi poziv za poslodavce “Zaposleni po meri Vašeg biznisa”. U okviru ovog poziva pruža finansijsku i tehničku podršku poslodavcima iz ciljnih lokacija za organizovanje obuka na radnom mestu za mlade koji traže zaposlenje. Pomenuti program podrške olakšaće poslodavcima proces izbora, obuke (ili pripreme) i zapošljavanja novih zaposlenih.

Projekat „Znanjem do posla“ za ovaj poziv izdvaja 50 miliona dinara.
Sa ciljem poboljšanja položaja mladih na tržištu rada Srbije kroz modernizaciju politika zapošljavanja i osposobljavanje mladih za tražene poslove, E2E projekat sprovešće program obuke na radnom mestu u sledećim okruzima: Raški, Rasinski, Pirotski, Nišavski, Pomoravski, Zaječarski, Mačvanski, Šumadijski i Moravički. U zavisnosti od raspoloživih sredstava, uslova obuke i drugih specifičnih uslova, postoji mogućnost razmatranja i prijava sa drugih teritorija.

KO MOŽE DA SE PRIJAVI?

Poslodavci koji žele da se prijave potrebno je da zadovoljajvaju sledeće administrativne kriterijume:

 • Da su registrovani kao pravna lica ili preduzetnici koji aktivno obavljaju privrednu aktivnost za koju su registrovani i koji pripadaju privatnom sektoru (udeo privatnog kapitala u vlasničkoj strukturi je više od 50%)
 • Da su bili registrovani najmanje 24 meseca pre datuma prijavljivanja
 • Da u poslednjih 6 meseci nisu bili duže od 30 dana neprekidno u blokadi, prema evidenciji Prinudne naplate Narodne banke Srbije
 • Da imaju registrovanu poslovnu jedinicu na ciljnom području E2E
 • Da imaju najmanje 3 zaposlena sa punim radnim vremenom u trenutku prijavljivanja na poziv
 • Da se ne bave aktivnostima u vezi sa igrama na sreću, proizvodnjom i prometom oružja i/ili podrškom političkih aktivnosti

Pored toga, poslodavci koji žele da se prijave je potrebno da:

 • Imaju iskazanu potrebu za novim radnicima
 • Imaju mogućnost da obezbede obuku na radnom mestu u svojim prostorijama u skladu sa zahtevima ovog Poziva
 • Izdvoje vreme i osiguraju prisutnost svojih iskusnih radnika u svrhu izrade SKA analize i programa obuke – kurikuluma
 • Imenuju kompetentne mentore u kompaniji i da izdvoje dovoljno vremena za obuku mentora
 • Sufinansiraju program obuke u propisanom procentu
 • Podnesu predlog za obuku/zaposlenje mladih koji zadovoljavaju kriterijume učešća i od kojih će najmanje 30% svih polaznika pripadati nekoj od teško zapošljivih kategorija
 • Ne predlažu obuku/zaposlenje lica koja su bila zaposlena na istim poslovima za koje se predlaže obuka u periodu od 6 meseci pre podnošenja prijave na ovaj Poziv kod poslodavca podnosioca prijave ili kod poslodavca koji je osnivač ili povezano lice sa poslodavcem podnosiocem prijave.

ZAHTEVI ZA ODABRANE POSLODAVCE

 • (ukoliko postoji potreba) da imenuju dovoljno pripadnika svog osoblja sa adekvatnim radnim iskustvom na poslovima u datom zanimanju kako bi doprineli izradi SKA analize i razvoju kurikuluma u koordinaciji i izvedbi lokalnih partnera E2E u skladu sa metodologijom E2E;
 • Da imenuju dovoljan broj svojih zaposlenih sa adekvatnim kompetencijama i radnim iskustvom i interesovanjem da postanu instruktori (mentori), kao i da obezbede njihovo prisustvo na obuci za mentore u trajanju od 3-4 dana. Jedan mentor može biti zadužen za najviše 3 polaznika (odnos 1:3)

Napomena: Mentori koji su ranije već obučeni u okviru E2E, kao i mentori koji su obučeni u okviru programa dualnog obrazovanja, učestvuju samo u jednodnevnoj obuci na temu kurikuluma.

 • Da izvrše finalnu selekciju polaznika obuke, na osnovu predselekcije koju izvrši E2E broker;
 • Da obezbede sufinansiranje u propisanom procentu kako je opisano u daljem tekstu;
 • Da koordinaraju i sprovode program obuke na radnom mestu u svojim prostorijama u skladu sa odobrenim kurikulumom;
 • Da izdaju i primenjuju ugovore sa polaznicima za vreme trajanja programa obuke (sa pripadajućim porezima i doprinosima) u skladu sa svim važećim zakonskim odredbama i propisima koji se tiču rada, zapošljavanja i bezbednosti i zdravlja na radu, kao i svim drugim propisima koji se odnose na određena zanimanja i/ili kategorije polaznika obuke, uz napomenu da nije prihvatljivo angažovanje polaznika obuke posredstvom agencija za zapošljavanje;
 • Da obezbede redovnu mesečnu isplatu zarada / naknada zarada polaznicima obuke preko njihovih bankovnih računa;
 • Da obezbede uslove za sprovođenje finalne procene stečenih kompetencija polaznika obuke od strane nezavisnih procenitelja u organizaciji programa E2E. Eksterni procenitelji mogu biti profesori praktične nastave u srednjim stručnim školama ili nezavisni stručnjaci u određenim zanimanjima, odnosno na određenim poslovima;
 • Da ponude zaposlenje svim polaznicima obuke koji zadovoljavaju kriterijume poslodavca, što uključuje, ali nije ograničeno na uspešno završenu obuku;
 • Da redovno izveštavaju i blagovremeno informišu o svim promenama od značaja za sprovođenje projekta i da sarađuju sa lokalnim partnerima – brokerima i sa NIRAS – IP Consult na sprovođenju mera za obezbeđivanje vidljivosti programa, i dostavljanju informacija potrebnih za praćenje i evaluaciju programa obuke.

KORISTI ZA ODABRNE POSLODAVCE

 • Besplatna stručna podrška u pronalaženju i predselekciji odgovarajućih polaznika obuke u okviru grupe mladih potencijalnih kandidata;
 • Besplatna obuka instruktora u kompaniji (mentora);
 • Besplatna stručna podrška u razvoju programa obuke – kurikuluma;
 • Naknada dela troškova programa obuke, kao što su troškovi administracije, teorijske obuke, zarada / naknada zarade polaznika obuke, zaštitne odeće, dodatne zaštitne opreme i ostalih obaveznih mera zaštite u vezi sa COVID-19, angažovanja mentora, materijala za praktični deo obuke, i (gde postoji potreba) ulaznog sanitarnog pregleda i dodatnog osiguranja polaznika.

BUDŽET PROGRAMA I PRAVILA SUFINANSIRANJA

Ukupan iznos sredstava opredeljenih za ovaj Poziv je 50.000.000 RSD

Program E2E obezbeđuje podršku poslodavcima koji ulažu napore da obezbede stručnu radnu snagu među mladim korisnicima. Budžet za obuku biće rezultat zajedničkog finansiranja.

U budžetu će se prikazati sufinansiranje koje treba da bude u minimalnom iznosu od:

a) 30% ukupnog budžeta za preduzetnike i mikro i mala pravna lica
b) 50% ukupnog budžeta za srednja i velika pravna lica.

Vrednost programa obuke biće predstavljena u zajednički finansiranom programskom budžetu koji će obuhvatati sledeće delove.

Deo A – Praktični deo programa obuke
Deo B – Teorijski deo programa obuke
Deo C – Naknada brokeru za administriranje programa

PROCEDURA I ROK ZA PRIJAVLJIVANJE

Svi zainteresovani poslodavci koji ispunjavanju gore navedene kriterijume, pozivaju se da popune i podnesu prijavni formular koristeći softver za upravljanje fondovima SmartME ili da kontaktiraju jednog od brokera Kragujevcu, Kruševcu, Novom Pazaru, Pirotu i Knjaževcu

Predlog kompletnog programa uz prateću dokumentaciju dostavlja isključivo broker posredstvom online softvera
za upravljanje fondovima SmartME.

Ovaj Poziv za poslodavce biće otvoren za prijave do utroška raspoloživih sredstava, a najkasnije do 31. marta 2021.

ULOGA LOKALNIH PARTNERA -BROKERA

Ovaj Poziv za poslodavce se sprovodi u bliskoj saradnji sa šest lokalnih organizacija. Ovi lokalni partneri – brokeri su ovlašćeni od strane NIRAS – IP Consult da prikupljaju prijave, formulišu i podnesu predlog kompletnog programa obuke, kao i da administriraju sprovođenje odobrenih programa na lokalnom nivou uz praćenje od strane NIRAS – IP Consult. Brokeri imaju mandat da organizuju i sprovedu nekoliko obaveznih delova svakog programa obuke zajedno sa poslodavcem:

 • Informisanje mladih, procena kompetencija i predselekcija kandidata pre početka programa obuke
 • Izvođenje analize nedostajućih veština (SKA) i razvoj kurikuluma / adaptacija kurikuluma, zajedno sa imenovanim zaposlenima kod poslodavca – podnosioca prijave
 • Sprovođenje obuke kompanijskih instruktora (mentora)
 • Potpisivanje ugovora sa poslodavcem za sprovođenje programa obuke
 • Odgovornost za administriranje i dostavljanje izveštaja NIRAS – IP Consult

Za detaljnije informacije obratite se lokalnom E2E brokeru

Posetite web sajt Znanjem do posla klikom na link: https://znanjemdoposla.rs/ponuda-za-poslodavce/

Preuzmite ceo PDF dokument sa detaljnim informacijama: Poziv za poslodavce

PRILOZI

Prilog 1: Kriterijumi za učešće mladih i teže zapošljive kategorije

Prilog 2: Pregled doprinosa za obuku po polazniku na osnovu trajanja

Prilog 3: Pregled WBL programa razvijenih tokom prve faze

Prilog 4: Prijavni obrazac – 1. korak – SmartME

Prilog 5: Program obuke – 2. korak – SmartMe

Prilog 6: Evaluciona forma – SmartMe

Prilog 7: Izveštaj o izvršenoj proceni kompetencija

Prilog 8: Budžet